De Parel

Evangelische Gemeente

Evangelische Gemeente De Parel

Wie zijn wij.

We voelen ons geroepen door God om de boodschap van Christus zonder moeilijke termen en tradities voor iedereen bereikbaar te maken. We vullen dit op een heel eigen en praktische manier in. Dit doen wij onder meer door middel van activiteiten, muziek en boodschap die aansluiten op de praktijk van het dagelijks leven. Alles ter ondersteuning van mensen met (levens)vragen.

GRONDSLAG

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en aanvaardt de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente.

Openbare gegevens in verband met ANBI

Het Kerkgenootschap Evangelische Gemeente De Parel is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de gegevens over het kerkgenootschap.

Adres

Evangelische Gemeente De Parel
Brussendijk 6
7095 BD  De Heurne

Kvk nummer: 74364855

RSIN: 859869581

Giften
Giften o.v.v .Evangelische Gemeente De Parel te Eibergen.
Bankrekeningnummer: NL35 RABO 0341 2984 84

Bestuurssamenstelling per 24 januari 2019
E.M. Timmer-van Eck, voorzitter
M.R. Timmer, penningmeester
J.E. te Grotenhuis-‘t Lam, secretaris

Doelstellingen
De doelstelling van het kerkgenootschap wordt weergegeven in artikel 3 van de statuten:

DOEL EN WERKWIJZE
Het kerkgenootschap heeft als doel:
- Christus te erkennen als Almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld.
- de verkondiging van het Woord van God en het uitdragen en onderwijzen van
  Bijbelse principes aan alle volken, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis.

Het kerkgenootschap tracht haar doel te bereiken door:
- het organiseren van Bijbelstudies en samenkomsten
- het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en
   evangelisatie
- het
ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met
  soortgelijke of verwante doeleinden; en al hetgeen met dat alles verband houdt
  in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met
  de doelstelling.
-
alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Christus.

Beleidsplan 2022-2023

- Meer bekendheid geven aan zondag samenkomsten regio Eibergen.
- Meer connectie met rand- en buitenkerkelijken Eibergen e.o. 
   d.m.v. alpha cursus, mariage course, thema avonden.

- Alpha cursus aanbieden
- Trouw cursus aanbieden
- Opzet geloofsverdieping in Parel berichten.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap.
Verder heeft het kerkgenootschap geen personeelsleden in dienst.
Voor het overige worden alleen kosten vergoed die maatschappelijk passend zijn bij de verleende diensten aan de EG de Parel.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat u hiermee een goed beeld heeft van het kerkgenootschap Evangelische Gemeente de Parel, zoals vermeld in de richtlijnen voor ANBI instellingen, geldig vanaf 1 januari 2020.

​Als u informatie mist, of nadere toelichting zou willen hebben, stuurt u dan een mail naar info@parelkerk.nl.